OBJEKTIF

Objektif Program Literasi adalah memastikan murid berupaya:
i.          mengenal dan menyebut abjad, mengeja dan membunyikan suku kata    terbuka dan tertutup;
ii.        membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup, perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran;
iii.      membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung  ‛dan’.